Kultura Zuzendaritza Nagusia - Vianako Printzea Erakundea
Nafarroako Gobernua

Argibide orokorrak

FILM ZINEMATOGRAFIKOETAN ETA IKUS-ENTZUNEZKO BESTE LAN BATZUETAN EGINDAKO INBERTSIOENGATIKO KENKARIA Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legeak arautzen du Nafarroan. Ekoizpen zinematografikoak eta ikus-entzunezko beste lan batzuk (fikziokoak, animaziokoak edo dokumentalak) ekoizteko inbertsioendako kreditu fiskala da (Nafarroako Sozietateen gaineko Zergari buruzko 26/2016 Foru Legea, 65. artikulua).

Hartzaileak

 • Espainiako film zinematografikoak edo ikus-entzunezko beste lan batzuk (fikziokoak, animaziokoak zein dokumentalak) bakarka edo koprodukzioan ekoitzi dituzten ekoiztetxeak (65.1 artikuluan arautua).
 • Nazioko zein nazioarteko film zinematografikoak edo ikus-entzunezko lanak ekoizteaz arduratzen diren ekoiztetxeak, baldin eta beren kultura-izaera egiaztatzen duen ziurtagiria badute (65.2 artikuluan arautua).
 • Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunak, Espainiako film zinematografikoak eta ikus-entzunezko beste lan batzuk (fikziokoak, animaziokoak edo dokumentalak) ekoizteko finantzaketan parte hartzen dutenak (65 bis artikuluan arautua).

65.1 artikulua

 • Aplikazio eremuak: Espainiako film zinematografikoak eta ikus-entzunezko beste lan batzuk (fikziozkoak, animaziozkoak edo dokumentalak) ekoizteko egindako inbertsioak
 • Kenkari fiskal orokorraren ehunekoa: gastu kengarrien % 35.
 • Kenkari fiskal bereziaren ehunekoa: gastu kengarrien % 40 (kenkariaren oinarriaren lehen milioiari dagokionez), honako kasu hauetan:
  • Jatorrizko bertsio bakarra euskarazkoa duten ekoizpenak.
  • Emakumezko zuzendariek baizik eginak ez diren ekoizpenak.
  • Dokumentalen ekoizpenak.
  • Animaziozkoen ekoizpenak.
  • Film luzerik edo ikus-entzunezko sailik (fikziozkoak, animaziozkoak zein dokumentalak) zuzendu (bakarrik edo beste batzuekin) ez duen pertsona baten zuzendaritzapeko ekoizpenak.
 • Kenkariaren oinarria: Maiatzaren 7ko 69/2021 Foru Aginduaren 1. artikuluan, kenkariaren oinarria osatzen duten gastuak ezartzen dira. Honako hauek dira:
  • Ikus-entzunezko lanaren ekoizpenaren kostua, kopia estandarra edo master digitala lortu artekoa, berezitasun eta muga batzuekin.
  • Publizitate eta sustapen gastuak, ekoizpen kostuaren % 40ko mugarekin.
  • Ikus-entzunezko lana zenbait euskarri edo sistematara egokitzeko gastuak, lana zainduko dela bermatzeko eta kopiak lortzeko euskarriak sortzekoak, hura zinema aretoetan emateko edo haren ustiapen zinematografikorako beharrezkoak direnak, edo, sailen kasuan, telebistetan edo edukiak streaming bidez ematen dituzten plataformetan ematekoak.
  • Auditoretza txosten bereziaren gastuak.
 • Mugak:
  • Kenkariaren gehieneko zenbatekoa: 5 milioi euro.
  • Kenkariaren eta gainerako laguntzen batura ezin izanen da izan dirulaguntzen kostuen % 50 baino handiagoa. Muga hori handitu eginen da honako kasu hauetan:
   • % 85, film laburretan
   • % 80, pertsona batek zuzendutako ekoizpenetan, baldin eta pertsona horrek ez baditu zuzendu (bakarrik edo beste norbaitekin) zinema aretoetan komertzialki ustiatzeko kalifikazioa duten bi film baino gehiago, eta produkzio aurrekontua 1.500.000 eurotik beherakoa bada.
   • % 80, euskara hutsezko produkzioetan.
   • % 80, organo eskudunak aitortutako % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa duten pertsonek bakarrik zuzendutako produkzioetan.
   • % 75, emakumeek bakarrik zuzendutako produkzioetan.
   • % 75, balio kultural edo artistiko berezia duten eta finantzaketa laguntza berezia behar duten produkzioetan, foru agindu baten bidez edo dagokien laguntza deialdietan ezartzen diren irizpideen arabera.
   • % 75, dokumentaletan.
   • % 75, animazioko lanetan, baldin eta produkzio aurrekontua ez bada 2.500.000 eurotik gorakoa.
   • % 60, mugaz gaindiko ekoizpen jakin batzuetan.
   • % 60, Iberoamerikako herrialdeekin egindako nazioarteko koprodukzioetan.
 • Betebeharrak:

65.2 artikulua

 • Aplikazio eremuak: Film zinematografikoen edo ikus-entzunezko beste lan batzuen estatuko edo nazioarteko produkzioetarako zerbitzuak, baldin eta produkzio horiek kultura izaerako obraren ziurtagiria badute.
 • Kenkari fiskalaren ehunekoa: Nafarroako lurraldean egindako gastuen % 35.
 • Kenkariaren oinarria: Nafarroako lurraldean egin eta ekoizpenarekin zuzeneko lotura duten honako gastu hauek:
  • Sormenaren arloko langileen gastuak, baldin eta egoitza fiskala Espainian edo Europako Esparru Ekonomikoko kidea den estaturen batean badute, pertsonako 50.000 euroko mugarekin.
  • Ekoizpenerako beharrezkoak diren honako hauen gastuak: industria teknikoak eta bestelako hornitzaileak, garraioa, ostatua eta mantenua.
 • Baldintzak eta mugak:
  • Gutxienez astebeteko filmatzea Nafarroako barnealde edo kanpoaldeetan.
  • Kenkariaren oinarria ekoizpen guztiaren kostuaren ehuneko 80 izanen da gehienez ere.
  • Kenkariaren gehieneko zenbatekoa: 5 milioi euro.
  • Kenkariaren eta gainerako laguntzen batura ezin izanen da izan ekoizpenaren kostuaren % 50 baino handiagoa. Muga hori handitu eginen da honako kasu hauetan:
   • % 85, film laburretan
   • % 80, pertsona batek zuzendutako ekoizpenetan, baldin eta pertsona horrek ez baditu zuzendu (bakarrik edo beste norbaitekin) zinema aretoetan komertzialki ustiatzeko kalifikazioa duten bi film baino gehiago, eta produkzio aurrekontua 1.500.000 eurotik beherakoa bada.
   • % 80, euskara hutsezko produkzioetan.
   • % 80, organo eskudunak aitortutako % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa duten pertsonek bakarrik zuzendutako produkzioetan.
   • % 75, emakumeek bakarrik zuzendutako produkzioetan.
   • % 75, balio kultural edo artistiko berezia duten eta finantzaketa laguntza berezia behar duten produkzioetan, foru agindu baten bidez edo dagokien laguntza deialdietan ezartzen diren irizpideen arabera.
   • % 75, dokumentaletan.
   • % 75, animazioko lanetan, baldin eta produkzio aurrekontua ez bada 2.500.000 eurotik gorakoa.
   • % 60, mugaz gaindiko ekoizpen jakin batzuetan.
   • % 60, Iberoamerikako herrialdeekin egindako nazioarteko koprodukzioetan.
  • Kenkaria ez da aplikatuko, zerbitzuak hartzen dituen ekoizleak artikulu honen 65.1 artikuluan ezarritako kenkaria aplikatzen duenean.

65 bis artikulua

 • Aplikazio eremuak: Espainiako film zinematografikoak eta ikus-entzunezko beste lan batzuk (fikziokoak, animaziokoak zein dokumentalak) ekoizteko finantzaketan parte hartzen duten zergadunak, baldin eta produkzio horien egileak badira 65.1 artikuluan ezarritako kenkarirako eskubidea sortzeko baldintzak betetzen dituzten zergadunak.
 • Kenkaria: Finantzaketan parte hartzen duen zergadunak eskubidea izanen du 65.1 artikuluan ekoiztetxerako ezarritako kenkaria gehieneko zenbateko zehatz batean aplikatzeko, honetan, hain zuzen: ordaindutako diru-kopuruen zenbatekoa bider 1,25.
  Gaindikina ekoizleak aplikatzen ahalko du.
 • Baldintzak eta mugak:
  • Ez da aplikatuko baldin eta zergadunak ekoiztetxearekin loturaren bat badu.
  • Finantzaketa-kontratu bat sinatuko da ekoiztetxearen eta ekoizpenaren finantzaketan parte hartzen duen zergadunaren artean, kenkaria sortzen den zergaldia amaitu baino lehenago.
  • Zergadunek ezin izanen dute jabetza intelektualeko eskubiderik edo bestelako eskubiderik eskuratu ekoizpenaren emaitzei dagokienez.
  • Ekoiztetxeak ez du eskubiderik izanen 65.1 artikuluan ezarritako kenkariak aplikatzeko, baldin eta kenkari horren zenbatekoa eta finantzatzaileak kenkarian aplikatu duena berdinak badira.