Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana
Gobierno de Navarra

Fontes Linguae Vasconum 50 urte

Ekarpen berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca

Editores:

Ekaitz Santazilia, Dorota Krajewska, Eneko Zuloaga, Borja Ariztimuño.


Resumen:

La revista de lingüística vasca Fontes Linguae Vasconum: studia et documenta, publicada por la Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, cumplió 50 años en 2019.

En homenaje de la efemérides, este libro pretende dar cuenta del estado actual de la investigación en lingüística y literatura vascas. Investigadores de gran trayectoria y nuevas generaciones se aúnan en esta publicación para tratar, entre otros temas, sobre dialectología, didáctica de la lengua, filología, gramática teórica, tipología lingüística, lingüística histórica, traducción, literatura, onomástica y sociolingüística.


Índice:

Aitzinsolasa / Prólogo

Testu-corpusen informazio morfosintaktikoaren etiketatze automatikoa hizkuntz ezagutzan oinarrituz: zenbait arazo, hainbat erronka. Itziar Aduriz, Jose Mari Arriola

Bertsolaritzaren genealogia subalternoak, Luzia Alberro, K. Josu Bijuesca

Euskal hiztun berri gazteak muda-prozesuan: ekintza-ikerketa baten behinbehineko emaitzak, Estibaliz Amorrortu, Ane Ortega, Jone Goirigolzarri

Garaziko euskararen azterketa diafasikoa, Alexander Artzelus Muxika

Berridazketak Sarrionandiaren poesian eta Saizarbitoriaren Egunero hasten delako nobelan: hurbilpen genetiko bat, Mikel Ayerbe Sudupe

Somorrostro, mendebaldeko euskararen muga, Goio Bañales, Mikel Gorrotxategi

Euskara sasoian? Euskararen sozializazioa Gasteizko pilota-elkarte batean, Iñigo Beitia

Euskal hiztun natiboak, ez-natiboak eta hitanoa, Garbiñe Bereziartua Etxeberria, Beñat Muguruza Aseginolaza

Lingüística Histórica: estado actual, Lyle Richard Campbell

Lenguas y sociolingüística en el interior del País Vasco en el siglo xix: testimonios del Archivo Zavala, Bruno Camus Bergareche, Sara Gómez Seibane

Les verbes psychologiques du basque : typologie et diachronie. Denis Creissels, Céline Mounole.

Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan. Leire Diaz de Gereñu Lasaga, Itziar Idiazabal Gorrotxategi, Luis Mari Larringan Aranzabal.

Zentsura-ikasketak gaur egun: aplikazioa euskal literaturan. Amaia Elizalde Estenaga.

Azentuazioaren eremu sintaktikoak mugatzen. Arantzazu Elordieta.

Sintaktikoki etiketatutako euskarazko corpus historikoa eraikitzen. Ainara Estarrona, Izaskun Etxeberria, Ricardo Etxepare, Manuel. Padilla-Moyano, Ander Soraluze.

Ahozkotasunaren didaktika ikuspegi dialektikotik abiatuta. Ainhoa Ezeiza, Javier Encina.

Ahozko euskararen erabilera eskolan: gako zenbait irakasleen prestakuntzarako. Ines M. Garcia-Azkoaga, Olatz Bengoetxea, Josune Zabala.

El corónimo navarro Salazar / Zaraitzu: origen y desarrollo de su doble denominación. Roberto González de Viñaspre.

Fontes Linguae Vasconum: orígenes y documentos para una Historia del Euskara. Joaquín Gorrochategui.

Euskal literatura itzuliaren historiografia bateraturantz. Miren Ibarluzea Santisteban.

Basque among the world’s languages: a typological approach. Iván Igartua.

Familias vascohablantes: propuesta de definición desde la socialización lingüística. Paula Kasares.

Formation linguistique de basque aux enseignants, pour un enseignement bilingue à parité horaire au Pays Basque Nord. Beñat Lascano.

Eñaut Etxamendiren obra narratiboaren ekarpena euskal poetika erruralari. Itziar Madina.

Erdaretarako literatur itzulpena: zeharkako eta zuzeneko itzulpenaren arteko muga lausoa. Elizabete Manterola Agirrezabalaga.

Ahozko euskararen irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza: berrikuntza didaktikoa eta soziala? Ibon Manterola.

Enkarterriko pi-(h)aran/(h)uri motako euskal toponimoak. Mikel Martínez Areta.

Diachronical hypotheses accounting for synchronic variation: the case of the Basque particle ote. Sergio Monforte.

Jardueraren azterketa irakasleak prestatzeko bide: debatearen ikasirakaskuntzaren adibidea. Aroa Murciano Eizaguirre, Arantza Ozaeta Elortza.

Hausnarketa zenbait euskal literatura-ikerketez. Mari Jose Olaziregi.

Ahozko euskara Kolegioko ikastresna ikasmaterialean. Argia Olçomendy.

Euskararen postposizioak. Javier Ormazabal.

Hitz-ordenaren eragina zenbait ezaugarri gramatikalen erabilera-maiztasunean. Luis Pastor.

Differential D-marking on proper names? A cross-linguistic study. Iker Salaberri.

Externalization and morphosyntactic parameters in Basque. Hisao Tokizaki.

XIX. mendeko Debagoieneko testuez zenbait argitasun: egiletasuna eta iturriak. Oxel Uribe-Etxebarria.

Euskarazko perpausik gabeko azpikonparazioak. Laura Vela-Plo.

Latinaren aurreko osagai indoeuroparra Euskal Herriko toponimian: bukaeran -(iz)amo duten leku-izenak. Luis Mari Zaldua.

Fontes Linguae Vasconum 50 urte